FAQ

Wie is Strainu?
Om te weten wie Strainu is, waar hij vandaan komt, en wat hij doet volg zijn verhaal op zijn Facebookpagina of via deze website.
 
Wat maakt Strainu ? Wie is Strainu?
Strainu werkt  enkel met natuurlijke producten. De natuurlijke producten gaan eerst in zijn magische ketel, waarna er  een gezond, fruitig en fris  product boordevol natuurlijke vitaminen, zonder bijgevoegde chemische stoffen ontstaat. Hiermee probeert Strainu de mensen een goed gevoel te geven, een glimlach op hun gezicht te toveren.
 
                                             Taste & Smile
Hoe plaats ik een bestelling?
U kan een bestelling plaatsen via deze website, een mailtje sturen, of telefonisch contact opnemen.
Na de bestelling?
Wanneer de betaling van de bestelling ontvangen is, zullen wij alles doen om binnen de 4 dagen uw bestelling op te sturen, en zo snel mogelijk bij u laten bezorgen. U kan uw bestelling ook komen afhalen.

Betaling en verzending

Betaling gebeurt binnen de 15 dagen na de bestelling. Na ontvangst van betaling zullen wij er alles aan doen om binnen de 4 dagen uw bestelling op te sturen. Indien het bedrag van de bestelling minder dan 100 euro bedraagt zijn de verzendingskosten ten laste van de koper. Vanaf 100 euro zijn de verzendkosten voor de verkoper (binnen België).  Buiten België wordt de wijze van vervoer en kostprijs  vooraf afgesproken met de klant.

 

Betalingsopties

De betaling kan enkel gebeuren via bankoverschrijving of  cash. 

 

I

 

A    Algemene voorwaarden STRAINU

  1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.

  2. Hoewel STRAINU er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt STRAINU zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.

  3. Bestellingen worden pas verstuurd na ontvangst van betaling.

  4. De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacy-wetgeving. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. STRAINU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan STRAINU werden doorgegeven.

  5. STRAINU stelt alles in het werk om bestelde goederen en/of diensten binnen de afgesproken termijn te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat van deze leveringstermijn moet worden afgeweken door redenen waar STRAINU geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan STRAINU niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering.

  6. Bij de bestelling van goederen ligt het risico voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het transport uitsluitend bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De eigendom van bestelde goederen gaat slechts over op de klant van zodra het volledige factuurbedrag werd betaald. De klant dient de goederen te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. STRAINU is niet aansprakelijk voor schade aan de klant of aan derden die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van geleverde goederen.

  7. Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden. Wanneer één van de partijen evenwel haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen.

  8. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders bepaald. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de afgesproken datum van betaling, zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een intrest van 12% en een schadevergoeding van 10% (dit laatste met een minimum van 40 euro). STRAINU houdt zich in dat geval tevens het recht voor alle lopende leveringen op te schorten tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en schadevergoeding, onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal. Eventuele andere openstaande factuurbedragen worden onmiddellijk en integraal opeisbaar.

  9. STRAINU behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Op geen enkele manier kan een bestelling van goederen en/of diensten beschouwd worden als een overdracht van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De naam 'STRAINU' en het logo van STRAINU zijn gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Een bestelling geeft de klant op geen enkele manier het recht de naam of het logo te gebruiken voor om het even welke doeleinden, tenzij dit op voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk door STRAINU werd toegestaan. Hetzelfde geldt voor de overige woord - en beeldmerken die door STRAINU werden gedeponeerd.

  10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde worden gebracht.

 11. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een vergoeding en zonder reden op te geven, gedurende 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. Voor                       geleverde diensten en voorwerpen die bedrukt zijn met het logo van een firma, heeft de consument dit recht niet. Deze         clausule geldt alleen voor Belgische klanten. Indien de klant van de aankoop afziet is hij wel verplicht dit per                           aangetekende brief te laten weten aan  :  

12.  VVZRL STRAINU, Langestraat 45 te 1910 Kampenhout (BTW nr. BE0688.666.148). 

13.  Strainu heeft de toelating van het FAVV om zijn activiteiten uit te voeren toelating nr. AER/VLI/0026202

14.   Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst zijn alle  bestellingen, betaalbaar na de bedenktijd van 7 kalenderdagen. Betalingen kunnen door middel van een bankoverschrijving of contant. 
15.   De wijze van vervoer en kostprijs wordt vooraf afgesproken met de klant.

16.  Indien na verwittiging toch een ingebrekestelling moet volgen zal onmiddellijk 30,00 € kosten worden aangerekend